National call for projects
| Poland

„Mikrobiota w chorobach cywilizacyjnych”


Poland

„Mikrobiota w chorobach cywilizacyjnych”

Definicja

Fundacja Biocodex Microbiota Foundation (w skrócie BMF) jest organizatorem National Research Grant w 2020 r. pt.: „Mikrobiota w chorobach cywilizacyjnych”.

Finansowanie

Całkowita kwota dotacji wynosi 25 000 EUR (w tym podatek VAT). Nagroda może zostać wypłacona wyłącznie organizacji, z którą związany jest autor pracy konkursowej (np. uczelnia, jednostka naukowa, badawczo – rozwojowa, placówka medyczna).

Aplikacje

Wnioski konkursowe mogą być składane przez lekarzy, naukowców, farmaceutów i doktorantów.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Formularz musi zawierać następujące dokumenty:

 • CV Wnioskodawcy
 • opis instytucji, z której wywodzi się Wnioskodawca
 • opis projektu badawczego do 4 stron A4 (2000 znaków, z wyłączeniem referencji, zgodnie z powszechnym standardem zgłaszania prac naukowych), w tym ogólny konspekt wniosku, cele, metodologia, oczekiwane wyniki, osoby/zespoły zaangażowane w projekt, wszelkie niezbędne zezwolenia władz administracyjnych, powody wnioskowania o finansowanie
 • poufne podsumowanie projektu na ½ strony
 • jawne uproszczone podsumowanie na ½ strony, w j. polskim i j. angielskim
 • jedna strona bibliografii
 • jedna strona przedstawiająca budżet projektu
 • jedna strona przedstawiająca harmonogram projektu.

Złożenie wniosku oznacza akceptację ww. zasad.

Kliknij, aby pobrać formularz wniosku

Formularz prosimy wysłać na adres.

application-pl@biocodexmicrobiotafoundation.com

Niekompletne formularze wniosków nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Rada Naukowa Biocodex Microbiota Foundation na podstawie następujących kryteriów:

 • dotychczasowy dorobek wnioskodawcy i jego związek z tematyką grantu
 • wartość naukowa
 • oryginalność
 • wykonalność projektu
 • budżet.

Ostateczna decyzja zostanie podjęta po spotkaniu konsensusowym, na którym zostanie osiągnięte pełne porozumienie członków Rady Naukowej.

Konflikt interesów

Członkowie Rady Naukowej nie będą uczestniczyć w ocenie własnych projektów lub innych projektów, które mogą powodować konflikt interesów.

Ostateczna decyzja Rady Naukowej BMF, wraz z krótkim uzasadnieniem, zostanie przekazana zwrotnie każdemu uczestnikowi konkursu.

Zaangażowanie Wnioskodawcy

Wnioskodawca wyraża zgodę na przedstawiane wyników badań projektu w prezentacjach, podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Wnioskodawca wyraża zgodę na przedłożenie sprawozdania z postępu prac badawczych do Rady Naukowej BMF w połowie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu.

Wszystkie publikacje wyników projektu badawczego finansowanego przez Fundację muszą zawierać informację: „Praca wykonana z grantu Biocodex Microbiota Foundation”

Wnioskodawca wyraża zgodę na transparentne i uczciwe wydatkowanie budżetu grantowego i weryfikację wydatkowanych środków przez Rade Naukową BMF.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu projekt badawczy nie rozpoczął się w ciągu jednego roku od przyznania grantu finansowego, wnioskodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Rady Naukowej BMF o tym fakcie. Następnie dotacja musi zostać w całości zwrócona do BMF.

Rada Naukowa BMF

Aktualny skład członków Rady Naukowej:

 • prof. Jarosław Reguła - przewodniczący
 • prof. Barbara Skrzydło-Radomańska  
 • prof. Anna Szaflarska-Popławska 
 • prof. Michał F. Kamiński 
 • dr Anna Wiechowska- Kozłowska

Decyzje Rady Naukowej BMF są ostateczne i nie mogą być kwestionowane.

Terminy

Termin przesyłania zgłoszeń (e-mailem) upływa 31 października 2020 r. do godz. 24.00

Rada Naukowa BMF wybierze jeden zwycięski projekt badawczy. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2021 r.

Zgoda Komisji Bioetycznej

Dotacja może być przyznana wyłącznie po otrzymaniu zgody Komisji Bioetycznej, o ile taka zgoda jest wymagana.

Odroczenie nagrody

Rada Naukowa może nie przyznać żadnej dotacji w przypadku niedostatecznej jakości naukowej projektów.

Prosimy o złożenie wniosku na adres

application-pl@biocodexmicrobiotafoundation.com

Niekompletne formularze wniosków nie będą rozpatrywane.

Termin przesyłania zgłoszeń (e-mailem) upływa 31 października 2020 r., do godz. 24.00

Rada Naukowa BMF wybierze jeden zwycięski projekt badawczy.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w pierwszym kwartale 2021 r.

Participating countries

Belgium

“Gut Microbiota in Human Health and Diseases”

Plus

Canada

“Microbiome in human health and diseases”

Plus

France

"Microbiote intestinal & santé humaine"

Plus

Mexico

Investigación sobre Microbiota Intestinal

Plus

Morocco

"Microbiote & santé humaine"

Plus

Nordics

“Gut Microbiota in Human Health and Diseases”

Plus

Poland

„Mikrobiota w chorobach cywilizacyjnych”

Plus

Portugal

"Microbiota Humana na Saúde e na Doença"

Plus

Russia

Микробиота и здоровье человека

 

Plus

Turkey

“Değişen Mikrobiyota ve Sağlığa Etkileri”

Plus

USA

Gut microbiota and chronic disease

Plus

Ukraine

"Мікробіота та здоров'я людини"

Plus

Archives